กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบุญเรือน บุณโยดม

นางมาลัย ไฉนวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยมาศ เลื่อนแก้ว

นางสาวหนึ่งฤทัย พิชัยรัตน์