กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุญเรือน บุณโยดม

นางมาลัย ไฉนวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยมาศ เลื่อนแก้ว

นางสาวหนึ่งฤทัย พิชัยรัตน์