กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางมาลัย ไฉนวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุญเรือน บุณโยดม
ครู คศ.3

นางสาวปิยมาศ เลื่อนแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวนัฏฐา ชั้นสกุล
ครูอัตราจ้าง