กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกฤติกา เสาะซิ้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจินตนา ทวีตา
ครู คศ.2