กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสมใจ เส็นบัด

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกฤติกา เสาะซิ้ว

นางสาวจินตนา ทวีตา