กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมใจ เส็นบัด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกฤติกา เสาะซิ้ว

นางสาวจินตนา ทวีตา