กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอรุณ ทุ่ยอ้น

นางจิตราวรรณ โสมสง

นางสาวสุดาทิพย์ รอดศรี

นางสุนิต อนุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวแววตา ชัยเดชะ

นางสาวจาริยา เต้งชู

นายดนัยศักดิ์ ทองคำ

ว่าที่ ร.ต.ยุรนันท์ พันทา