กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุนิต อนุรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายอรุณ ทุ่ยอ้น
ครู คศ.3

นางจิตราวรรณ โสมสง
ครู คศ.2

นางสาวแววตา ชัยเดชะ
ครู คศ.2

นางสาวจาริยา เต้งชู
ครู คศ.2

นางสาวสุดาทิพย์ รอดศรี
ครู คศ.2

นายดนัยศักดิ์ ทองคำ
ครู คศ.1

นางสาวอามีนา อิตัน
ครูผู้ช่วย

นายญาณทัศน์ สมเขาใหญ่
ครูอัตราจ้าง