ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
 
          โรงเรียนคันธพิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   มีเนื้อที่ 33 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา โทรศัพท์ 075– 289-900  โรงเรียนคันธพิทยาคาร  ได้ริเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยมี นายเอื้อม บุณโยดม  กำนันตำบลปะเหลียนร่วมกับราษฎร  มีความคิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นในตำบลปะเหลียน เพื่อรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ด้วยเหตุผลห่างไกลเมือง การคมนาคมไม่สะดวก เส้นทางทุรกันดาร กำนันเอื้อม บุณโยดม จึงได้บริจาคที่ดิน  จำนวน 24 ไร่  แต่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์จึงจัดตั้งไม่ได้ ต่อมากำนันเอื้อม บุณโยดม  ร่วมกับราษฎรเสนอให้ใช้ที่ดินของโรงเรียนหาดเลา และซื้อที่ดินเพิ่มเติม รวมเนื้อที่ทั้งหมด 33 ไร่เศษ จึงขอเสนอตั้งโรงเรียนได้สำเร็จ และในวันที่ 20 เมษายน 2527 นายชวน  หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ได้อนุมัติให้มีการสร้างโรงเรียนคันธพิทยาคาร โดยเปิดทำการเรียนการสอนชั่วคราวในระยะแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหาดเลา โดยมี สิบตรีนิคม  มังคะมณี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนคันธพิทยาคาร และเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2527 สิบตรีนิคม มังคะมณี จึงได้ย้ายครู นักเรียน มาทำการเรียนการสอน ณ สถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน ต่อมาโรงเรียนคันธพิทยาคาร ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปี 2537 เป็นปีแรก และปัจจุบันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ได้แต่งตั้ง นายอดุลย์  ชูเนตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคันธพิทยาคาร