กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุนทร ศรีเกตุ

นายบัญชา ศรีหนารถ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ