คณะผู้บริหาร

นายอดุลย์ ชูเนตร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนัส สาเหล้
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอรุณ ทุ่ยอ้น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา