ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชิต พงค์เกื้อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส สาเหล้
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0862702744
อีเมล์ : manas02744@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ ทุ่ยอ้น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุเทน เรืองนะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเรือน บุณโยดม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางจิตราวรรณ โสมสง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนุพล ช่วยพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิลาวรรณ ไสยแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดาทิพย์ รอดศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงจันทร์ อ่อนเกลี้ยง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :