พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          1. การจัดการศึกษามัธยมศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
          2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ความเจริญ  มีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์  สังเคราะห์  ตามมาตรฐานโรงเรียนในฝันรองรับการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
          3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  และมีความเป็นพลเมืองดีของชาติ
          4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ปลอดอบายมุข
          5. ส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต
          6. ส่งเสริมอาชีพตามความถนัด  ความสนใจ  และศักยภาพของตนเอง
          7. พัฒนาส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
          8. บริการจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล(Good
Governance)  บริหารโดยมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน
          9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
          10. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  บรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
          11. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
          12. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  อย่างเป็นระบบทั่วถึงและมีคุณภาพ
โดยการจัดการศึกษาทางเลือก
          13. จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งโรงเรียนและชุมชน
  
เป้าหมาย
        1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
        2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
        3.  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
        4.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
        5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
        6.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
        7.  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
        8.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
        9.  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
      10.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
      11.  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
      12.  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
      13.  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
      14.  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น     
การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น