กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจรรยภัทร์ จันทโรจวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอุเทน เรืองนะ

นางสาวนงลักษณ์ ลุ้งบ้าน

นางสาวอามีเนาะ ซาและ

นางรัตนาวดี คงเอียด