กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจรรยภัทร์ จันทโรจวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอุเทน เรืองนะ

นางสาวนงลักษณ์ ลุ้งบ้าน

นางสาวอามีเนาะ ซาและ

นางรัตนาวดี คงเอียด