กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอุเทน เรืองนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชัยธวัช พานิช
ครู คศ.1

นายวิริยะ หลักขัน
ครูอัตราจ้าง