วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
          ภายในปี 2564 โรงเรียนคันธพิทยาคาร  เป็นองค์กรพอเพียง  ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมนำความรู้  ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความเป็นพลวัตน์ได้อย่างมีความสุข


ปรัชญา   
         คุณธรรม นำความรู้ สู่ความเจริญ