กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววิลาวรรณ ไสยแก้ว

นางสาวดวงจันทร์ อ่อนเกลี้ยง

นางรัชดา แสงขาม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ เชยชื่นจิตร