กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ เชยชื่นจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวดวงจันทร์ อ่อนเกลี้ยง
ครู คศ.1

นางสาววิลาวรรณ แซ่หลี
ครู คศ.2