ข่าวประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการนิเทศติดตามและประเมินผลด้วย APICEAS MODEL
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ด้วย PIMATCHA MODEL
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา ด้วย BANKhANTA MODEL
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมการศึกษา เพื่อการศึกษาระดับจังหวัด ภายใต่โครงการ lnnovation For thai Education
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 64
ประกาศ.. การเลื่อนเปิดภาคเรียนแบบปกติ (On-site)
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 64
ประกาศ...ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
ประกาศ..การรับค่าอุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ ของนักเรียน ม.1- ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 64
ประกาศ..การรับอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 64
ประกาศ..การรับอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 64
ประกาศ..การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศ..การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 64
เลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนคันธพิทยาคาร เรื่อง การป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 64