ห้องเรียนออนไลน์
ห้องเรียนออนไลน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 
ครูผู้สอน ชื่อวิชา รหัสวิชา ระดับชั้น/ห้อง รหัสเข้าชั้นเรียน
ครูกฤติกา  เสาะซิ้ว ภาษาไทย ม.1 ท21102 ม.1/1 x6jv4vi
      ม.1/2 zb5udqh
      ม.1/3 aw4vjga
  ประวัติวรรณคดี ท33202 ม.6/1 hknfoc7
  ภาษาไทย ม.2 22102 ม.2/1 dsodxe4
      ม.2/3 xivjgre


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูผู้สอน ชื่อวิชา รหัสวิชา ระดับชั้น/ห้อง รหัสเข้าชั้นเรียน
ครูกฤติกา  เสาะซิ้ว ภาษาไทย ม.1 ท21102 ม.1/1 x6jv4vi
      ม.1/2 zb5udqh
      ม.1/3 aw4vjga
  ประวัติวรรณคดี ท33202 ม.6/1 hknfoc7
  ภาษาไทย ม.2 22102 ม.2/1 dsodxe4
      ม.2/3 xivjgre
 

ครูผู้สอน ชื่อวิชา รหัสวิชา ระดับชั้น/ห้อง รหัสเข้าชั้นเรียน
ครูรัชดา  แสงขาม ภาษาไทย ม.1 ท21102 ม.1/1 x6jv4vi
      ม.1/2 zb5udqh
      ม.1/3 aw4vjga
  ประวัติวรรณคดี ท33202 ม.6/1 hknfoc7
  ภาษาไทย ม.2 22102 ม.2/1 dsodxe4
      ม.2/3 xivjgre